Navigácia

Maturitné škúšky 2013/2014

 

 1. Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku -škola (§75 Z.245/2008 Z.z.)

 

 • Do 30.septembra žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru  písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil,
 • žiak, ktorý dobrovoľne koná  MS oznámi predmet, ktorý si zvolil (najviac 2, sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu, ktorý žiak študuje),
 • žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky
 •  (§ 14 ods.8 vyhlášky č.318/2008 Z.z. žiadosť riaditeľovi školy)
 • Najneskôr do 15. októbra žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie

Iný termín, najneskôr do 31. januára môže povoliť riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí do 1.marca (uznaný certifikát

 1. Maturitná skúška

 

 • Žiak môže konať internú časť, ak úspešne ukončil príslušný ročník a ak vykonal EČ a PFIČ a PČOZ
 • Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával
 • EČ a PFIČ MS z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní (§76 ods.3 Z.245/2008 Z.z.)

 

 1. Skupina predmetov v SOŠ

 

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk – anglický, nemecký, francúzsky
 • Teoretická časť odbornej zložky – súborná skúška z technológie, umenia, ekonomiky, ost. predmetov
 • Praktická časť odbornej zložky – obhajoba vlastnej práce
 • EČ a PFIČ a ÚFIČ MS z predmetu zo skupiny CUJ vykoná žiak na úrovni B1 alebo B2 SERR
 • ÚFIČ MS z  dobrovoľného predmetu zo skupiny CUJ vykoná žiak na úrovni B1 alebo B2 SERR

 

 1. Výnimky konania MS z CUJ

 

 • Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30.9.2019 namiesto predmetu CUJ zvoliť jeden z predmetov NAS, OBN, MAT ;(§17 a vyhlášky č.318/2008 Z.z.v)
 • Žiak s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím môže konať MS len z ÚFIČ z predmetov CUJ ; (§ 5 ods.3  vyhlášky č.318/2008 Z.z.)

 

 1. Náhrada MS z CUJ a jazykové certifikáty

 

 • Žiakovi, ktorý získal jazykový certifikát minimálne na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti SERR môže riaditeľ školy uznať príslušný certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na základe písomnej žiadosti žiaka,
 • žiadosť predkladá žiak do :
 • 15. septembra v školskom roku, v ktorom sa má maturitná skúška vykonať  ; (§ 89 ods.8 Z.245/2008 Z.z.),
 • 1.marca  žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná MS; (§ 2 ods.5 Vyhlášky č.319/2008 Z.z. v platnom znení)

Riaditeľ školy rozhodne o uznaní náhrady MS do 7 kalendárnych dní  odo dňa doručenia žiadosti ; (§ 89 ods.9 Z.245/2008 Z.z., § 5 ods.4 písm. o Z.č.596/2003 Z.z.)

Jazykový certifikát

 • vydaný vybranou inštitúciou  najmenej na úrovni B1 a vyššie
 • nebol vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania MS
 • potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky (ústnej a písomnej časti) alebo štandardizovanej ústnej skúšky
 • vydaný prostredníctvom vybranej inštitúcie  najmenej na úrovni B2 a vyššie
 •  potvrdzuje úspešné vykonanie štandardizovanej skúšky    z ústnej časti a štandardizovanej skúšky z písomnej časti
 • overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka; (§ 2 ods. 1 Vyhlášky č. 319/2008 Z.z. v platnom znení

 

 1. Termíny MS 2014

 

 1. Riadne skúšobné obdobie (§ 77 zákona č.245/2008 Z.z.)
 • marec až jún príslušného školského roka

 

 1. Mimoriadne skúšobné obdobie
 • apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, alebo február nasledujúceho školského roka určené na vykonanie náhradnej a opravnej MS
 • Náhradná MS (§ 77 zákona č.245/2008 Z.z.)
 • úspešné ukončenie štúdia k 15.9.
 • ospravedlnená neúčasť pre vážne, najmä zdravotné dôvody
 • !!! žiak podáva ospravedlnenie riaditeľovi a súčasne podáva žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne
 • Opravná MS (§ 77 ods.5, 7, § 88 zákona č.245/2008 Z.z.)
 • 1.opravná
 • 2.opravná
 • opakovanie celej MS

Opravná MS (§ 88 ods.1,2,7 zákona č.245/2008 Z.z.)

 • Žiak podáva žiadosť ŠMK, ktorá povoľuje konať opravnú skúšku alebo jej časť po absolvovaní celej MS
 • nie je možné žiadať o opravnú skúšku z nejakého predmetu alebo časti predmetu, ak žiak nevykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov
 • musí byť zrejmé, z koľkých predmetov žiak neuspel na MS, aby mu ŠMK mohla povoliť konať opravnú skúšku

Výnimka v riadnom termíne

 • Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS a koná ju zo všetkých častí, potom ÚFIČ MS môže konať v riadnom termíne; (§ 88 Z.245/2008 Z.z.)

Termíny MS –EČ a PFIČ určuje MŠVVaŠ SR; § 77 Z.245/2008 Z.z., na šk. rok 2013/2014

 1. Riadny termín
 • slovenský jazyk a literatúra 18.3.2014 (utorok)
 • anglický, nemecký, francúzsky jazyk dňa 19.3.2014 (streda)

 

 1. Náhradný termín
 • 11. -16.apríl 2014
 • riadne skúšobné obdobie nasledujúceho školského roka

 

Termíny ústnej formy internej časti MS 2014 v SOŠ    s k l á r s k e j

 1. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
 • obhajoba prác 9.5.2014
 1. Jazyky a teoretická časť odbornej zložky
 • 19.5.2014

 

 1. Klasifikácia a hodnotenie MS § 86 zákona č.245/2008 Z.z.; §15 vyhlášky č.318/2008

 

 • Klasifikácia žiaka vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňom prospechu
 • Výsledky EČ a PFIČ oznámi riaditeľ najneskôr 10 dní pred termínom konania internej časti, ak ju koná v riadnom skúšobnom období
 • Výrazné odlíšenie hodnotenia a prihliadanie na stupne prospechu..
 • Možnosť nahliadnuť do písomnej práce (do 5 dní)..
 • Námietky voči hodnoteniu (do 8 dní)..

Žiak môže vykonať ÚFIČ bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ !!

 1. Žiak úspešne vykoná MS (predmety s EČ , PFIČ a UFIČ) ak:
 • Hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25 % alebo v EČ viac ako 33%
 • Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25 % a súčasne v EČ viac ako 33 %

 

 1. Žiak úspešne vykoná MS (predmety s EČ a UFIČ MAT) ak:
 • Hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v EČ viac ako 25%
 • Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v EČ viac ako 33 %

 

 1. Žiak úspešne vykoná MS ( predmety UFIČ) ak:
 • Hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 4
 1. Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 %
 1. Spoločné ustanovenia § 89, 91, 92 zákona č.245/2008

Neúčasť na skúške :

 • žiak podáva ospravedlnenie a súčasne  žiadosť
 • ak sa žiak neospravedlní alebo riaditeľ neuzná  ospravedlnenie, pre žiaka to znamená zanechanie štúdia

Prerušenie skúšky :

 • dôvod nevhodného správania  znamená opakovanie skúšky alebo časti skúšky v riadnom termíne nasledujúceho školského roka

Žiak školy –práva a povinnosti žiaka...

 

Príklad 1

Žiak zo SJL :

 • ÚFIČ MS           dobrý                                                            
 • EČ MS               15,6 %                                                          
 • PFIČ MS            25,0 %

 

Žiak vykonal celú MS 2014, nezískal potrebný počet % aspoň z jednej časti – z EČ alebo PFIČ MS:

 1. Žiak sa môže prihlásiť do 30. júna na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve časti), ktoré vykoná v septembri nasledujúceho školského roka
 • Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť!

Príklad 2

Žiak zo SJL:                                                                                                           

 • EČ MS           15,6 %                                                          
 • PFIČ MS        25,0 %
 • Žiak neukončil posledný ročník štúdia !
 1. Žiak požiada o náhradný termín konania ÚFIČ (september)
 2. ÚFIČ zo SJL bude dobrý
 3. Môže sa prihlásiť do 30. 9. riaditeľovi školy na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ MS (odporúčame obidve časti), ktoré vykoná v riadnom období nasledujúceho roka
 • Aby prospel, musí si EČ alebo PFIČ MS opraviť!

Príklad 3

Žiak z CUJ:    

 • ÚFIČ MS             dostatočný                                                             
 • EČ MS     15,6 %                                                       
 • PFIČ MS 26,0 %

  Aby prospel, musí si opraviť UFIČ  alebo  EČ !

 

Žiak môže požiadať:

 1.  o opravnú ÚFIČ v septembri nasledujúceho školského roka alebo/a
 2. o opravnú EČ, na ktorú sa môže prihlásiť do 30. júna, a ktorú vykoná v septembri nasledujúceho školského roka.
 3. Doporučujeme prihlásiť sa na obe časti!

 

Príklad 4

Žiak zo SJL,CUJ:    

 • ÚFIČ MS nedostatočný                                           
 • EČ MS           15,6 %                                               
 • PFIČ MS        25,0 %

Žiak nezískal potrebný počet % z oboch častí ani prospech z UFIČ

Aby prospel, musí si opraviť aj ÚFIČ aj EČ a PFIČ !

Žiak môže požiadať :

 1. opravnú ÚFIČ v septembri a zároveň sa do 30. júna prihlásiť na  opravu EČ a  PFIČ MS , ktorú vykoná v septembri!

 

Príklad 5

Žiak z CUJ:                                                                                                

 • EČ MS           20 %                                                                         
 • PFIČ MS        26 %
 • PČOZ         nedostatočný
 •  Žiak neukončil posledný ročník štúdia!

 

 Žiak môže požiadať:

 1. náhradnú ÚFIČ, vykoná ju v septembri a  z CUJ získa dostatočný ...
 2. požiadať o opravnú ÚFIČ z CUJ a /alebo
 3. prihlásiť sa do 30. 9. na  opravnú EČ MS (ÚFIČ vykoná vo februári, EČ  riadne obdobie nasledujúceho školského roka -marec)
 4. požiadať o opravnú PČOZ, ktorú vykoná vo februári nasledujúceho školského roka !

 

 

Želáme všetkým maturantom úspešné ukončenie maturitnej skúšky!

Akékoľvek otázky, poprípade nejasnosti, k maturitným skúškam Vám zodpovie zástupkyňa pre teoretické vyučovanie  a zároveň koordinátorka maturitných skúšok Ing. Marta Štiffelová, č.t. 042/4693611; 0901918402

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola sklárska
  Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
 • +421 x 0424693611

Fotogaléria