Navigácia

Výchovný poradca Štipendiá

Výchovný poradca

 

"Nevieme, aké problémy nám budúcnosť prinesie ... Takže najlepší spôsob, ako sa na budúcnosť pripraviť, je naučiť sa riešiť problémy dnes ...". C.Rogers

Výchovný poradca:   Mgr. Marcela Kratkoczká-  učiteľ slovenského jazyka , dejepisu  a psychológie

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva – popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov.

Konzultačné hodiny: štvrtok od 13.00 – 15.00 

Konzultácie sú realizované v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí v hlavnej budove školy. Konzultáciu je možné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Žiaci môžu navštevovať kabinet výchovného poradcu podľa potreby denne v čase veľkej prestávky.

Ciele výchovného poradenstva:

 • dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,
 • poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom (výchovné problémy žiakov, výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika žiakov),
 • onitorovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné, zrakové a sluchové postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania),
 • spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami,
 • zabezpečovať žiakom vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
 • rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy medzi žiakmi školy,
 • zabezpečovať komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.

 

Kontakty:

Telefónne číslo: 042/4693611

E-mail: kratkoczkamarcela@gmail.com

 

Ďalšie kontakty:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Považskej Bystrici

Kukučínova 186/1 , 010 01 Považská Bystrica

Telefón: 09611263109

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Námestie Slobody 16/57/13

020 01 Púchov

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Staničná 330, 911 05 Trenčín

032/7443615

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica

Telefón: 041/724 11 28 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Referát poradensko-psychologických služieb

Štefánikova č.820, 020 01 Púchov

Telefón: 042/ 2441999

www.upsvar.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola sklárska
  Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
 • +421 x 0424693611

Fotogaléria