Navigácia

Učebný odbor-2752 F výroba úžitkového skla Učebný odbor 2738 H operátor sklárskej výroby Nadstavbové štúdium -2737 L sklársky a keramický priemysel Študijný odbor-2411 K mechanik nastavovač Študijný odbor- 8235M výtvarné spracúvanie skla Študijný odbor 8284 M dizajn a tvarovania skla Pomaturitné štúdium 8235 Q výtvarné spracúvanie skla Pomaturitné štúdium 8207 Q sklársky dizajn Organizácia šk.roku 2013/14 Školský poriadok SOŠ sklárskej Maturitné skúšky

Učebný odbor-2752 F výroba úžitkového skla

 

Učebný odbor :               2752 F výroba úžitkového skla

Forma štúdia :                denná

Dĺžka štúdia :                   1-3 roky

Podmienky prijatia :   -  môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku 

                                            alebo posledný ročník neukončil úspešne.

                                        -  zdravotná spôsobilosť

Určenie:                             chlapci a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia : záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii :    Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Ďalšie možnosti :    - škola vytvára podmienky na úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ

                                   -  na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie

                                     alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho    

                                     stredného  vzdelania.

Pracovné uplatnenie:  - odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v sklárskej a

                                          keramickej výrobe.

 

Charakteristika absolventa _odbore_2752_F_výroba_úžitkoveho_skla.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria