Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk v odbore AGO
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná psychológia APS
automatické riadenie AUR
človek a spoločnosť CLS
dejepis DEJ
dejiny sklárskej tvorby DST
dejiny umenia DEU
dejiny výtvarnej kultúry DVK
ekológia EKL
ekonomika EKO
etická výchova ETV
figurálne kreslenie FIK
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
chémia CHE
Informatika INF
konštrukcie KON
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
kultúrny dejepis KDS
literárny seminár LIS
maľba skla MSK
manažérstvo MAN
marketing MKT
matematika MAT
materiály MTE
metodika odborného vyučovania MTB
modelovanie MOD
náboženstvo NAB
náčuvy v odbore NVB
navrhovanie NAV
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk v odbore NJO
občianská náuka OBN
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
pedagogická prax PEP
pedagogický seminár PES
písmo PIM
počítačová grafika POG
počítačová vizualizácia POV
prax PXA
psychoógia PSY
rozširujúce výtvarrné disciplíny RVC
ruský jazyk RUJ
ruský jazyk v odbore RJD
sklenená bižutéria a ozdobné predmety SBT
slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
strojárenská technológia STT
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
strojová výroba dutého skla SVD
špeciálna technológia STH
technické kreslenie TCK
technika administratívy TEA
technológia TEC
telesná a športová výchova TSV
teória a dejiny dizajnu TDD
teória vyučovania a výchovy TVV
tvarovanie skla TAR
tvaroznalectvo TVE
učtovníctvo UCT
účtovníctvo UCT
výroba dutého a lisovaného skla DLS
výroba skla VRO
výtvarná príprava VPR
vyučovacia prax VYP
základy ekológie ZEK
základy elektrotechniky ZAE
základy fotografovania ZAF
základy technickej mechaniky ZYT
zošľachťovanie skla ZSL

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria